Get Adobe Flash player

Historie školy

Škola bývala v Ratibořských Horách již začátkem XVII. století, když zde byla zřízena modlitebna. Zprávy o učitelích se objevují teprve roku 1642. Od roku 1682 patrně existovala již městská škola s „šulmajstrem“. Školu si vydržovali měšťané sami a sloužila převážně jejich dětem. Vrchnost si nepřála, aby rodiče dětí z poddaných měst (řemeslníci a sedláci), posílali své děti do škol bez jejího svolení. Školní reforma Marie Terezie z 23. února 1765 zasáhla i naši školu nařízením guberniu – jestliže učitel zemře, bude dosazen jiný. Všeobecný školní řád z 6.prosince 1774 se zmiňuje pouze o školách německých. Čeština se mohla udržet jen na nejnižších školách obecních ( tzv. triviálních).

Germanizace byla všeobecná. V roce 1781 byla v Ratibořských Horách postavena nová školní budova. Od této doby mohly školu navštěvovat také selské děti. V roce 1785 byla v Horách zřízena fara a dosavadní městská škola se stala školou farní, čili triviální. Byla uvedena mezi českými školami s rozšířenou výukou německého jazyka. Od roku 1786, zde bylo více než 150 dětí a  učitel měl k ruce pomocníka.  Když 11. srpna 1805 bylo zřízeno obecné školství, došlo k rozšíření jednotřídky na pětitřídku, což si vynutilo postavení nové školní budovy roku 1887. Otevřena byla roku 1888 a používá se ke školním účelům dodnes. Školní povinnost dětí byla od dokončeného šestého roku do čtrnáctého. Starší žáci pátého ročníku dostávali „úlevy“, tj. osvobození od školní docházky. Čtvrtletí, kdy byla úleva žáku udělena, nebylo klasifikováno. Na studie žáci obvykle nešli, protože jejich vydržování ve městě bývalo drahé. Někteří žáci z Ratibořských Hor navštěvovali měšťanskou školu v Chýnově. Po druhé světové válce roku 1945 byla v Horách zřízena vlastní měšťanská škola, která byla roce 1953 přeměněna na základní osmiletou školu a později na dnešní devítiletou školu. Dne 1. července 2001 vzniklo integrované školské zařízení, které se skládá ze základní a mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Zřizovatelem tohoto právního subjektu je Obecní úřad v Ratibořských Horách.


(pramen František Melichar: Historie hornického městečka Ratibořských Hor a okolních vesnic)