Get Adobe Flash player


Zápis do 1.třídy ZŠ Ratibořské Hory na školní rok 2020/2021 se nekoná.

 

 

Kritéria pro přijetí dětí k docházce do Mateřské školy Ratibořské Hory

1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Obce Ratibořské Hory

2. Dítě, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8.2019, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Obce RH

3.  Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky z jiné spádové oblasti.

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ze spádové oblasti Obce RH do naplnění volné kapacity školy. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány děti i z jiných spádových oblastí.

 

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. se zavedením povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky dítěte do mateřské školy, které před zahájením daného školního roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31.8. pěti let, v případě odkladu povinné školní docházky k 31.8. šesti let . 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném ve školním řádu školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví taktéž školní řád mateřské školy.

 

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Termín možnosti seznámení s podklady bude zveřejněn v době podání žádostí.

Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly)  v budově školy.

Termín zveřejnění Vám bude sdělen při podání žádosti.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.